biz hakda

 

ROSEPACK, 1985-nji ýyldan bäri Eýranda we Eastakyn Gündogarda gül, ösümlik we gül önümleri bilen üpjün ediji bolup durýar.

Biziň işimiz iki bölege bölünýär:

 

1. Täze kesilen güller, ýapraklar we ýapyk ösümlikler ýaly janly ösümlikler:

Eýranyň dürli welaýatlarynda dürli howa şertleri bar, şonuň üçin Eýranda ýyladyşhanalar köp. Şonuň üçin Eýranda dürli güller we ösümlikler öndürilýär. Güneşli günler we arzan energiýa sebäpli Eýranda ösýän ösümlikler tygşytly we Eýranda birnäçe ýyladyşhana bar.

ROSEPACK köp teplisa bilen işleýär. Önümlerini satyn alýarys, soň bolsa Tährandaky ROSEPACK ammaryna ösümlikleri satyn alýarys.

Ösümlikleri wagtlaýyn saklamak üçin Tähranda käbir ýyladyşhanalarymyz bar. Şeýle hem, kesilen gülleriň wagtlaýyn goragy üçin uly sowuk ammarymyz bar. Ösümlikler gelenden soň, bejermek, sortlamak we gaplamak işlerini geçerler. Ahyrynda ösümlikler görnüşine, hiline we reňkine görä sargytlaryna görä müşderilere iberilýär.

 

2. Gül we gül önümleri:

Bu bölümde müňlerçe önümimiz bar. Her dürli waza, gül sebedi, gül we sowgat gutusy, lentalar we ş.m. Bu önümleriň käbiri eýran öndürijileri tarapyndan üpjün edilýär, käbirleri beýleki ýurtlardan getirilýär. Şeýlelik bilen, güller, gülçüler we gül bezegi bilen baglanyşykly gurallaryň doly toplumy ýygnaldy.

ROSEPACK -yň Tähranda 3000 inedördül metr meýdany bolan uly sergi otagy bar, müşderiler ähli önümleri görüp we gözden geçirip bilerler.

 

Biz kim:

ROSEPACK bu pudakda 1985-nji ýyldan bäri işleýär. Häzirki wagtda ROSEPACK Eýranyň hemme ýerinde belli we önümlerini islendik gül dükanyndan satyn alyp bolýar.

Önümleri, esasanam janly ösümlikleri we goňşy ýurtlara gül kesmek üçin amatly şertlerimiz bar. Russiýa, BAE, Yrak, Türkiýe, Azerbaýjan we Pakistana eksportymyz çäkli. Emma biz Eýranyň daşyndaky has köp müşderi gözleýäris. Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Yrak, Türkiýe, Päkistan we Owganystan ýaly Arap we Easternakyn Gündogar ýurtlaryndaky importçylar bilen hyzmatdaşlyga taýýar. Önümlerimiz Azerbaýjan, Ermenistan, Jorjiýa, Türkmenistan, Täjigistan we Özbegistan ýaly Merkezi Aziýa ýurtlary üçin hem amatly we tygşytly.

 

Eýranyň islendik ýerinde we ýurduň serhedinde önümleri size iberip bileris. Şeýle hem goňşy ýurtlara ýük awtoulaglary we otlylar bilen haryt iberip bolýar. Uçar we gämi bilen daşamak hem mümkindir. Içerki gümrük amallaryny doly ýerine ýetirip bileris. Şeýlelik bilen, dürli nägileliklere esaslanan harytlary eltip bolýar. Eýranyň Riallarynda (Toman) töläp bilersiňiz. Şeýle hem, BAE-de bank hasabymyza dollar töläp bilersiňiz.

 

Sizi Tährandaky ammarlara, teplisalara, sowuk ammarlara we ROSEPACK sergi ýerine baryp görmäge çagyrýarys.
Önümlerimiziň hemmesi web sahypasynda elýeterlidir. Şeýle-de bolsa, terjime çäklendirmeleri sebäpli web sahypasy diňe pars dilinde (pars dilinde) elýeterlidir. Aşakdaky baglanyşyga basyp, sahypanyň awtomatiki terjimesini diliňizde ulanyp bilersiňiz. Elbetde, awtomatiki terjime köp ýalňyşlyklar bolup biler, ýöne bu biziň kompaniýamyz bilen tanyşmak üçin salgylanma bolup biler.

Türkmen dilinde ROSEPACK web sahypasy

 

Nädip sargyt etmeli:

Sahypanyň terjimesi gerek däl. Hemme zadyň suraty bar. Diňe suratlara üns bermegiňizi haýyş edýäris. Thehli önümleriň suratlaryny we bahalaryny görüp bilersiňiz. Bahalar TOMAN-da (Eýran Rial). Olary ABŞ-nyň dollaryna öwürmek üçin bahany 25 000-e bölüň (gündelik alyş-çalyş hümmeti). Mysal üçin, önümiň bahasy TOMAN50,000 bolsa, USD2.0 deňdir
Sargyt bermek üçin önümiň koduny ýazyp, bize iberip bilersiňiz. Onlinea-da onlaýn zakaz edip bilersiňiz. Onlaýn zakaz bermek üçin terjime edilen web sahypasyny ulanmaň, esasy sahypany www.rosepack.com sahypasynda ulanyň. Bu wideo onlaýn zakaz edip biljekdigiňizi görkezýär:

 

Biz bilen habarlaşmak üçin e-poçta iberiň info@rosepack.com ýa-da WhatsApp-a habar iberiň +989126849690. ňlis dilinde biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

 

 

 

 

بازخوردها