توجه: برای شروع اسکن ابتدا اجازه دسترسی به دوربین داده و سپس دوربین مدنظر خود را انتخاب کنید و لنز را بر روی بارکد ثابت نگه دارید.